Additional File 6: Supplementary data beta Kolmogorov Smirnov test

2013-09-12T06:47:08Z (GMT) by Y-h Taguchi

beta Kolmgorov Smirnov test.xlsx: List of P -values from the analysis of promoter hypomethylation of miRNA target genes calculated using the Kolmogorov-Smirnov test based on B-values.