Additional File 3: Supplementary data Kolmogorov Smirnov test

2013-09-12T06:47:07Z (GMT) by Y-h Taguchi

Kolmogorov Smirnov test.xlsx: List of P -values from the analysis of promoter hypomethylation of miRNA target genes calculated using the Kolmogorov-Smirnov test based on the amount of methylation.